Strona główna  
   
  Historia szkoły  
   
  Dokumenty szkoły  
   
  Zasady rekrutacji  
   
  Profilaktyka  
   
  Nauczyciele  
   
  Samorząd Uczniowski  
   
  Rada Rodziców  
   
  Kierunki i wychowawcy klas  
   
  Kalendarz roku szkolnego  
   
  Kalendarz imprez i uroczystości  
   
  Olimpiady, konkursy, zawody  
   
  Koła zainteresowań  
   
  Absolwenci  
   
  Matura  
   
  Egzamin zawodowy  
   
  Osiągnięcia uczniów  
   
  Patronaty i współpraca  
   
  Współpraca z zagranicą  
   
  Europejskie projekty edukacyjne  
   
  Klub Europejski Douzelage  
   
  Wolontariat  
   
   
   
  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
   
  Gazeta szkolna "WIÓRY"  
   
  Super Klasa  
   
  Sport  
   
  Informacje dla rodziców  
   
  Kontakty z nauczycielami  
   
   
 

ul. Dworcowa 3
74 - 500 Chojna

www.zsp1chojna.pl
zsp1chojna@o2.pl

tel./faks 091 414 20 29


PATRONATY - WSPÓŁPRACA

 
   
     
   
     
 
 
     
     
 
 
     
     

 


     
 

  

Znak sprawy: ZSP/340/10/10                           Chojna, 4 października 2010 r.

 

OGŁOSZENIE

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Dostawę i montaż wyposażenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne.

 1. Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: :  www.zsp1chojna.pl
 4. Przedmiot zamówienia (kod CPV: 39162100-6 ):
 5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni ZSP Nr 1 w Chojnie z podziałem na 3 części:
  a) Część I zamówienia: wyposażenie pracowni budowlanej,
  b) Część II zamówienia: wyposażenie pracowni komputerowej,
  c) Część III zamówienia: wyposażenie pracowni stolarskiej.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 9. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.
 10. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w budynku ZSP Nr 1 w Chojnie przy ul. Dworcowej 3, 74-500 Chojna, pok. 25 lub pocztą na wniosek.
 12. Warunki udziału:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  (warunki dotyczą każdej części postępowania)
  a) spełniają przesłanki  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  b) nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
  c) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż  100 000 zł. albo informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł - wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

 13. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ)
  b) Aktualny odpis z właściwego rejestru jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert)
  c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert) lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  d)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat  ora składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert).
  e)  Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów.
  f) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż  100 000 zł albo informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł - wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

 14. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu poprzez dostarczenie ważnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 15. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 16. Zamawiając wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % zaoferowanego wynagrodzenia brutto. Warunki wniesienia, formy oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego  wykonania umowy określone zostały w SIWZ i umowie.

 17. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Pani Iwona Łozińska, Pan Rafał Czubik - tel. 91 414 20 29

 18.  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 października 2010 r. do godz. 11.00 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, sekretariat pok. nr 18

 19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 października 2010 r. o godz. 11.20 w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

 20. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 100 %
 21. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 22. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 23. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 24. Informacje dodatkowe, w tym finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych” dofinansowanego w ramach Działania RPO WZ 7.1.2. Infrastruktura Edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne.

 25. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 października 2010 r.

 26. ***

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Załączniki (zapisane w formacie .pdf ):

  Formularz ofertowy wykonawcy - Załącznik Nr 1 do SIWZ [tutaj]

  Przedmiot Zamówienia- szczegółowa wycena - Załącznik Nr 2 do SWIZ:

  Część 1 - Wyposażenie pracowni budowlanej [tutaj]

  Część 2 - Wyposażenie pracowni komputerowej [tutaj]

  Część 3 - Wyposażenie pracowni stolarskiej [tutaj]

   

  Oświadczenie - Załącznik Nr 3 do SIWZ [tutaj]

  Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa - Załącznik Nr 4 do SIWZ [tutaj]

  Umowa - Załącznik Nr 5 do SIWZ [tutaj]


LINKI


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Kuratorium Oświaty
w Szczecinie

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie


 
 

GALERIA

 
     
 
 
     
  Festiwal Piosenki Angielskiej  
     
   
     
   
     
   
     
 

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl

 
 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2007
ZSP Nr 1 w Chojnie